جستجو در تمامی مطالب سایت.
299 هزار تومان

بسته فارسی ساز مودل ۳٫۱۱

ترجمه مودل، در برخی از موارد انجام نشده و در برخی از بخشها نیز ترجمه مفهومی ندارد. با استفاده از بسته فارسی ساز مودل می توانید دائما آخرین نسخه فارسی را داشته باشید.
فایل ترجمه ارائه شده دارای ۳ ماه پشتیبانی است و هر تغییری در نسخه ها انجام شود، می توانید نسخه جدید ترجمه را دریافت نمایید.