افزودن منبع

فرم ارزیابی

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش› افزودن فعالیت فرم ارزیابی ماژول ارزیابی، چند نوع ابزار مطالعاتی برای ارزیابی

مشاهده بیشتر »

تکلیف

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش› افزودن فعالیت تکلیف ماژول فعالیت تکلیف به شما امکان می‌دهد تا وظایفی

مشاهده بیشتر »

تالار گفتگو

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش› افزودن فعالیت تالار گفتگو فعالیت “تالار گفتگو”، امکان بحث و گفتگوی غیر

مشاهده بیشتر »

بسته اسکورم

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش› افزودن فعالیت اسکورم یک بستۀ اسکورم، شامل یک سری فایل است که

مشاهده بیشتر »

بازخورد

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش› افزودن فعالیت بازخورد با استفاده از ماژول فعالیت بازخورد، اساتید می‌توانند یک

مشاهده بیشتر »

انتخاب

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش› افزودن فعالیت انتخاب ماژول فعالیت انتخاب، به اساتید این امکان را می‌دهد

مشاهده بیشتر »

بانک سوال

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش › افزودن فعالیت آزمون › بانک سوال › سوال‌ها در صورتی‌که قبلا

مشاهده بیشتر »

آزمون

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش › افزودن فعالیت آزمون ماژول آزمون، اساتید را قادر به طراحی و

مشاهده بیشتر »

کتاب

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش › افزودن منبع کتاب شما با استفاده از این ماژول می‌توانید یک

مشاهده بیشتر »

فایل

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش › افزودن منبع فایل با استفاده از ماژول فایل می‌توانید یک فایل

مشاهده بیشتر »

صفحه

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش › افزودن منبع صفحه ماژول صفحه به شما این امکان را می‌دهد

مشاهده بیشتر »

پیوند

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › شروع ویرایش › افزودن منبع پیوند این ماژول به شما اجازه می‌دهد تا یک

مشاهده بیشتر »