آموزش

بازگردانی دوره

در این درس با بازگردانی دوره در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده

ادامه مطلب »

کارنامه

در این درس با کارنامه در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده کنید.

ادامه مطلب »

گزارش دوره

در این درس با گزارش دوره در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده کنید.

ادامه مطلب »

آزمون

در این درس با آزمون در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده کنید.

ادامه مطلب »

ارایه تکالیف

در این درس با ارایه تکالیف در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده

ادامه مطلب »

تکمیل فعالیت

در این درس با تکمیل فعالیت در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را

ادامه مطلب »

ویکی

در این درس با ویکی در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده

ادامه مطلب »

فرهنگ معانی

در این درس با فرهنگ معانی در نسخه ۳.۴ مودل آشنا می شوید. در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده

ادامه مطلب »