در این آموزش با نحوه پیکره بندی درسها در مودل ۳.۴ آشنا می شوید. اینکه چطور تنظیمات و پیکره بندی درس را انجام دهید.

در ادامه میتوانید ویدئوی مربوط به این بخش را مشاهده کنید.

active آموزش ویدیویی