در این ویدئوی آموزشی نحوه ویرایش یک درس و بخش‌های مختلف آن را فراخواهید گرفت.

در ادامه می‌توانید ویدئوی ویراش یک درس را مشاهده نمایید.

active آموزش ویدیویی