مدال ها

سیستم امتیازات

وقتی که مردم بر روی پست های شما رای مثبت ارسال می کنند شما ارزشمندتر خواهید شد

 • +2
  ارسال سوال
 • +5
  سوال رای مثبت بگیرد
 • +10
  پاسخ رای مثبت بگیرد
 • +15
  پاسخ پذیرفته شد

سیستم مدال ها

وقتی که مردم بر روی پست های شما رای مثبت ارسال می کنند شما ارزشمندتر خواهید شد

طلا
200
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

انصراف از ارسال دیدگاه

نقره
150
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

انصراف از ارسال دیدگاه

برنزی
100
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید:

ویرایش سوالات دیگر افراد

رای منفی دادن ( هزینه 2 امتیاز بر روی پاسخ ها و سوالات شما)

ویرایش پاسخ های دیگر افراد

رای مثبت

انصراف از ارسال دیدگاه