ارسال عکس‌های کاربران

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › ارسال عکس‌های کاربران

برای وارد کردن عکس کاربران به‌صورت گروهی، ابتدا تمامی عکس‌ها را در پوشه‌ای وارد کرده، و آن را Zip کنید. سپس در صفحه ارسال عکس‌های کاربران، فایل zip را با استفاده از عملیات Drag & Drop، به مدخل مربوطه کشیده و رها کنید.

سپس مشخص کنید که عکس‌ها با چه مشخصه‌ای از کاربر تطابق داده شود. همچنین در این قسمت مشخص کنید که در صورت وجود عکس تکراری در سیستم، عکس جایگزین شود یا خیر، در پایان روی کلید “ارسال عکس‌های کاربران” کلیک کنید. (شکل 3-48)