ارسال فایل کاربران

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › ارسال فایل کاربران

برای وارد کردن اطلاعات کاربران به‌صورت گروهی، فایل مربوط به کاربران را با استفاده از عملیات Drag & Drop، به مدخل مربوطه کشیده و رها کنید. سپس جداکننده، کدگذاری و تعداد سطرهای پیش‌نمایش را مشخص، و روی کلید “ارسال فایل کاربران” کلیک کنید. (شکل 3-46)

در تصویر ذیل، نمونه‌ای از فایل مربوط به کاربران، نمایش داده شده است. (شکل 3-47)