انتقال درس به گروه یا طبقه‌ا‌ی دیگر

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › انتقال درس به گروه یا طبقه‌ای دیگر

برای تغییر طبقه یاگروه درس، پس از انتخاب آن، روی منوی کشویی “انتقال درس‌های انتخاب شده به …” کلیک کرده و دسته یا طبقه مورد نظر را انتخاب کنید. به‌طور مثال برای انتقال درس “نحوه ارائه تکالیف در مودل” به طبقه‌ی “متفرقه”، ابتدا روی CheckBox مقابل درس ” نحوه ارائه تکالیف در مودل” کلیک کنید تا انتخاب شود. سپس در بخش “انتقال درس‌های انتخاب شده به …” گزینه “متفرقه” را انتخاب کرده، روی کلید “انتقال” کلیک کنید. مشاهده می‌کنید که درس به طبقه “متفرقه” منتقل می‌شود. (شکل 4-29)