بررسی مجوز ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› بررسی مجوزها

برای بررسی مجوزهای یک طبقه یا گروه آموزشی، پس از انتخاب آن، روی آیکون کلیک کرده و گزینه “بررسی مجوزها” را انتخاب کنید. سپس در صفحه باز شده، برای بررسی مجوزهای هر یک از کاربران، پس از انتخاب کاربر مورد نظر، روی کلید “نمایش مجوزهای یک کاربر” کلیک کنید. (شکل 4-13)