تعداد درس ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › بازیابی درس

در این بخش‌، تعداد درس‌های تعریف شده در هر طبقه نمایش داده می‌شود. به‌طور مثال در شکل ذیل، برای طبقه متفرقه 4 درس و برای طبقه مودل، هیچ درسی ایجاد نشده است. (شکل 4-20)