تمام هم‌دوره‌ای‌ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › هم‌دوره‌ای

در این صفحه تمام هم دوره‌ای‌های ایجاد شده نمایش داده می‌شود. در این بخش می‌توانید با استفاده از آیکون هم دوره‌ای را حذف کنید، با استفاده از آیکون  پنهان کرده و با استفاده از آیکون  اطلاعات آن را ویرایش کنید. همچنین در این بخش می‌توانید با استفاده از آیکون  اطلاعات اعضای هم‌دوره‌ای انتخاب شده را اصلاح کنید. (شکل 3-43)