تنظیمات مدال‌ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › مدال‌ها › تنظیمات مدال‌ها

نام صادرکننده‌ی پیش‌فرض مدال: در این بخش نام عامل یا نماینده‌ی صدور مدال را وارد کنید. (شکل 3-26)

افزودنی استفاده شده برای hash[1] کردن آدرس ایمیل دریافت‌کننده: استفاده از  hash  به سرویس‌های کوله‌پشتی[2] اجازه می‌دهد بدون اینکه آدرس ایمیل دریافت‌کنندگان مدال را در معرض نمایش بگذارند، بتوانند دریافت‌کنندگان مدال را تایید کنند. برای این تنظیم باید تنها از اعداد و حروف استفاده شود. (شکل 3-26)

توجه: به‌منظور تایید دریافت‌کنندگان، لطفا بعد از شروع به صدور مدال‌ها، این تنظیم را تغییر ندهید.

فعال بودن اتصال به کوله‌پشتی‌های خارجی: این گزینه به کاربران اجازه می‌دهد که اتصال‌ها را برقرار کنند و مدال‌هایی که در سرویس‌دهنده‌های کوله‌پشتی بیرونی دارند را نمایش دهند. (شکل 3-26)

[1]. Hash(چکیده ساز) به‌صورت کلی یک عملیات یک سویه ریاضی است که روی متن ساده صورت می‌گیرد.

[2] . backpack

توجه: توصیه می‌شود اگر سایت از طریق اینترنت در دسترس نیست (به‌طور مثال به دلیل فایروال)، این تنظیم را غیرفعال باقی بگذارید.

فعال بودن مدال‌ها در درس‌ها: این گزینه اجازه می‌دهد که مدال‌ها در سطح درس ساخته و اعطا شوند. (شکل 3-26)

   مدال‌ها در سایت: مدیریت مدال‌ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › مدال‌ها › مدیریت مدال‌ها

مدال‌های سایت تنها می‌توانند برای فعالیت‌های در سطح سایت به کاربران اعطا شوند. این موارد شامل تکمیل مجموعه‌ای در درس‌ها است. در بخش مدیریت مدال‌ها می‌توانید لیست مدال‌ها را مشاهده کرده و در صورت نیاز آنها را حذف  یا ویرایش کنید. همچنین با استفاده از آیکون  دسترسی به مدال را غیر فعال کرده و یا آن را کپی  نمایید. (شکل 3-27)