جابه‌جایی دسته‌بندی‌های انتخاب شده

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › جابه‌جایی دسته‌بندی‌های انتخاب شده

جهت تغییر دسته‌بندی طبقه مورد نظر، پس از انتخاب آن، روی منوی کشویی “جابه‌جایی دسته‌بندی‌های انتخاب شده” کلیک کرده و دسته مورد نظر را انتخاب کنید. به‌طور مثال برای انتقال طبقه “متفرقه” به زیرطبقه‌ای در “مودل”، ابتدا روی CheckBox مقابل طبقه “متفرقه” کلیک کنید تا انتخاب شود. سپس در بخش “جابه‌جایی دسته‌بندی‌های انتخاب شده” گزینه “مودل” را انتخاب کرده، روی کلید “انتقال” کلیک کنید. (شکل 4-24)

مشاهده می‌کنید که طبقه”متفرقه” به‌عنوان زیرطبقه در “مودل” نمایش داده شده است. (شکل 4-25)