حذف درس

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › حذف درس

برای حذف درس، پس از انتخاب آن، روی آیکون  کلیک کنید، با کلیک روی آیکون “حذف”، پیغامی سیستمی مبنی بر اطمینان از حذف نمایش داده می‌شود. روی کلید “حذف”، کلیک کنید. (شکل 4-27)