راه‌اندازی پشتیبان‌گیری خودکار

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › درس‌ها › نسخه‌های پشتیبان › راه‌اندازی پشتیبان‌گیری خودکار

برای راه‌اندازی پشتیبان‌گیری خودکار و تهیه فایل پشتیبان از درس‌ها و دوره‌های آموزشی، ابتدا این گزینه را فعال کرده، سپس روزهای پشتیبان‌گیری، ساعت شروع پشتیبان‌گیری و محل ذخیره فایل پشتیبان و سایر تنظیمات مربوطه را انجام داده، روی کلید “ذخیره تغییرات” کلیک کنید. (شکل 3-59)