فهرست ابزار

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار

این بخش شامل امکانات مختلفی نظیر ویرایش طبقه، ایجاد زیرطبقه جدید، حذف، انتساب نقش، مجوزها، بررسی مجوزها، هم دوره‌ای‌ها، فیلترها و بازیابی درس می‌شود.(شکل 4-6)