مدیریت سایت

در این بخش تنظیمات مقدماتی و خلاصه برای استفاده و راه‌اندازی آموزش آنلاین مودل ارائه می‌شود.(شکل 3-18)