مرتب سازی

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › مرتب‌سازی

در بخش مرتب‌سازی ابتدا باید مشخص کنید که مرتب‌سازی روی طبقه انتخاب شده انجام شود یا تمامی طبقه‌ها را شامل شود. (شکل 4-21)

همچنین با استفاده از آیکون جهت‌نما قرار گرفته در کنار فهرست ابزار نیز می‌توانید ترتیب نمایش طبقه‌ها را مشخص کنید. (شکل 4-22)

اگر برای مرتب‌سازی گزینه “همه طبقه‌ها” انتخاب شده باشد یا طبقه انتخاب شده شامل زیرطبقه یا درس باشد، دو گزینه دیگر مربوط به مرتب‌سازی نیز فعال می‌گردد. در این دو بخش می‌توانید نحوه مرتب‌سازی را بر اساس اطلاعات طبقه‌ یا درس‌ها مشخص کرده، روی کلید “مرتب‌سازی” کلیک کنید. (شکل 4-23)