های لایت و حذف های لایت

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › ایجاد درس‌ › ویرایش › های‌لایت

در صورتی‌که بخواهید موضوعی را برجسته کنید به‌طور مثال بخواهید مشخص کنید که دانشجو در این هفته باید این موضوع مشخص را فرا گیرد، می‌توانید از گزینه “های‌لایت” در منوی “ویرایش” استفاده کنید. (شکل 4-74)

   حذف های‌لایت

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › ایجاد درس‌ › ویرایش › حذف های‌لایت

همچنین می‌توانید از گزینه “حذف های‌لایت” در منوی “ویرایش” برای بازگرداندن موضوع به حالت اولیه استفاده کنید. (شکل 4-75)