هم‌دوره‌ای‌های سیستم

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کاربران › حساب‌های کاربری › هم‌دوره‌ای

در این صفحه تمام هم دوره‌ای‌های ایجاد شده توسط سیستم نمایش داده می‌شود. در این بخش می‌توانید با استفاده از آیکون هم دوره‌ای را حذف کنید، و با استفاده از آیکون  پنهان کرده و با استفاده از آیکون  اطلاعات آن را ویرایش کنید. همچنین در این بخش می‌توانید با استفاده از آیکون  اطلاعات اعضای هم‌دوره‌ای انتخاب شده را اصلاح کنید. (شکل 3-42)