پنهان کردن

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها

با استفاده از این گزینه، می‌توانید قابل رویت بودن یا پنهان بودن طبقه را برای دانشجویان مشخص کنید. به‌صورت پیش‌فرض طبقه تعریف شده قابل مشاهده است. با کلیک روی آیکون ، طبقه تعریف شده را پنهان کنید و در صورتی‌که بخواهید مجددا طبقه قابل رویت شود، روی آیکون  کلیک کنید. (شکل 4-5)