پیکربندی دفتر نمره

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › پیکربندی دفتر نمره

به‌منظور تکمیل درس، گزینه “پیکربندی دفتر نمره” را از فهرست ابزار انتخاب کنید. در این بخش می‌توانید پیکربندی دفتر نمره و نحوه تقسیم نمرات بین فعالیت‌ها، آنها را مشاهده کرده و ویرایش کنید. (شکل 4-211)