پیکربندی نامه‌های ارسالی

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › کارگزار › پست الکترونیکی › پیکربندی نامه‌های ارسالی

در این بخش تنظیمات مربوط به ایمیل‌های ارسال انجام می‌شود. لازم به ذکر است اگر php سیستم به صورت خودکار، کار نکند، باید از smpt استفاده شود. در این بخش می‌توانید با استفاده از راهنماهای موجود در هر بخش، تنظیمات نامه‌های ارسالی را مشخص کرده، روی کلید “ذخیره تغییرات” کلیک کنید. (شکل 3-76)