گزارش ها

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت ›گزارش‌ها

در این بخش مدیران می‌توانند گزارشات قدرتمندی را از فعالیت‌ها و کارهای صورت گرفته تهیه نمایند.

لاگ(گزارش)

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › گزارش‌ها › Logها

در بخش لاگ، به‌صورت پیش‌فرض با کلیک روی گزینه “تهیه این Logها”، می‌توانید گزارش تمامی فعالیت‌ها و رخدادهای صورت گرفته توسط تمامی اعضا را مشاهده کنید. همچنین شما در این بخش می‌توانید با استفاده از فیلترهای موجود، گزارش‌های متنوعی را تهیه کنید. (شکل 3-77)

لاگ زنده(گزارش زنده)

مسیر: تنظیمات مدیریتی › مدیریت سایت › گزارش‌ها › Logهای زنده

در این بخش تمامی فعالیت‌های انجام شده در یک ساعت اخیر نمایش داده می‌شود. این گزارش هر 60 ثانیه به‌روزرسانی می‌شوند. (شکل 3-78)