برگزاری آزمون در مودل فارسی با قابلیت تصویر برداری همزمان فراهم شد.

دانشگاه ها و مدارس می توانند در مودل فارسی، آزمون امن برگزار کنند. در این قابلیت، همزمان با برگزاری آزمون از کاربر تصویر برداری میشود.

قابلیت تصویر برداری همزمان در مودل فارسی در کنار استفاده از مرورگر امن safe exam browser می تواند به میزان زیادی از تقلب در امتحانات جلوگیری کند.

برای استفاده از قابلیتهای آزمون امن می توانید با شماره های ۰۹۱۲۲۱۶۲۵۴۱ و ۹۱۰۰۲۹۲۲ – ۰۲۱ تماس بگیرید.