مودل نسخه ۳٫۸٫۱ به همراه نسخه های، ۳٫۷٫۴ ، ۳٫۶٫۸ و ۳٫۵٫۱۰ منتشر شده اند.

این نسخه های جزئی جدید اکنون از طریق https://download.moodle.org یا Git برای دانلود در دسترس است.

نسخه های موجود شامل رفع اشکال (کلیه نسخه ها) و همچنین بهبودهای امنیتی (فقط v3.8.1) هستند و توصیه می شود سایت های خود را در اسرع وقت ارتقا دهید.

سرپرستان همه سایت های مودل ثبت نام شده ، ایمیلی را با جزئیات اصلاحات امنیتی دریافت می کنند.

در نسخه ۳٫۸٫۱  بیشتر موارد بهبود و رفع اشکال بوده است و یک مورد بهبود امنیتی ارتقاء بافته است.

یادداشت های نسخه ۳٫۸٫۱ را می توان در اینجا یافت:

یادداشت های انتشار Moodle 3.8.1