درس و طبقه در مودل

تکمیل درس

مسیر: میز کار› درس‌ها › ایجاد درس‌ › فهرست ابزار › تکمیل درس تکمیل فعالیت یا پیگیری تکمیل به دانشجویان اجازه می دهد تا پیشرفت

مشاهده بیشتر »

فیلتر ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار › فیلترها برای فعال یا غیرفعال کردن فیلترهای یک

مشاهده بیشتر »

هم دوره ای ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار › هم‌دوره‌ای‌ها برای تعریف هم دوره‌ای‌های یک طبقه یا

مشاهده بیشتر »

بررسی مجوز ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› بررسی مجوزها برای بررسی مجوزهای یک طبقه یا گروه

مشاهده بیشتر »

مجوز ها

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› مجوزها برای تعیین مجوزهای دسترسی به یک طبقه یا

مشاهده بیشتر »

انتساب نقش

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› انتساب نقش برای انتساب نقش به یک طبقه یا

مشاهده بیشتر »

حذف

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار› حذف برای حذف یک طبقه یا گروه آموزشی، پس

مشاهده بیشتر »

ایجاد زیرطبقه جدید

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار › ایجاد زیرطبقه جدید برای ایجاد یک زیر طبقه

مشاهده بیشتر »

ویرایش طبقه

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها › فهرست ابزار › ویرایش طبقه برای ویرایش یک طبقه یا گروه

مشاهده بیشتر »

پنهان کردن

مسیر: میز کار › مدیریت سایت › درس‌ها › مدیریت درس‌ها و طبقه‌ها با استفاده از این گزینه، می‌توانید قابل رویت بودن یا پنهان بودن

مشاهده بیشتر »